Соціологія

СОЦІОЛОГІЯ як наука Слободянюк АВ

Презентація “СОЦІОЛОГІЯ як наука” (наук.кер. Слободянюк АВ)

 

ЛСД

 Відеоролик “Соціологічна дослідницька діяльність” (автор Слободянюк АВ)

 

АНОТАЦІЯ ДО ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ»

sociologi1

Метою викладання дисципліни є сформувати у май­бутніх фахівців соціологічне мислення та культуру, сформувати алгоритм з’ясовування природи соціальних процесів та явищ. Познайомити студентів з основними методами збору та аналізу соціологічної інформації (програма дає можливість студентам практично випробувати такі методи збору інформації, як контент-аналіз документів, різні види опитувань, соціологічні тести, включене та невключене спостереження тощо). Оволодіти навичками самостійного соціологічного аналізу, соціально-психологічного діагностування (важливим елементом програми є самостійна робота студентів над розробкою проектів програм для вивчення громадської думки).

Предметом дисципліни є суспільство як цілісна система, галузі соціології, методи збору, обробки, аналізу та інтерпритації соціологічної інформації, вивчення стану громадської думки.

Вивчення дисципліни безпосередньо базується на знаннях і вміннях, отриманих студентами при опануванні дисциплін „Психологія“, “Філософія”, „Політологія“.

У рамках указу Президента України  “Про розвиток соціологічної науки в Україні”, який вступив у силу 25 квітня 2001 року,  з метою створення сприятливих умов для розвитку соціологічної науки в Україні, підвищення її ролі у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства передбачається збільшення з 2001–2002 навчального року кількості годин викладання соціології у вищих навчальних закладах. Це вимагає особливої уваги до якості та професіоналізму викладання курсу “Соціологія”.

Курс складається з таких частин: теоретичної (лекції), практичної (практичні роботи, тести для самоперевірки) та самостійної роботи

Тема 1. Соціологія як наука. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками. Об’єкт і предмет соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Предмет, структура, функції соціології. Критерії якості інформації. Основні етапи розвитку соціологічної думки (протосоціологічний, академічний, сучасний).

Тема 2. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему. Сучасні соціологічні трактовки суспільства. Поняття суспільного життя. Критерії якості життя суспільстві.

Тема 3. Соціальна структура і соціальна стратифікація. Соціальна спільнота як предмет сфери соціо­логії. Типологія соціальних спільнот. Основні елементи соці­альної структури: соціальні групи, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Механізми взаємодії між соціоструктурними елементами суспільства. Соціальна стратифікація як центральне поняття при ана­лізі соціального.

Тема 4. Основні соціальні інститути. Сім’я як соціальний інститут, її класифікація та функції. Засоби масової інформації як соціальний інститут: сутність, специфіка, функції, основні тенденції розвитку. Економіка як соціальний інститут, її функції. Структура та механізми функціонування соціальних інститутів. Соціальні інститути як регулятори суспільних відносин. Соціальні інститути і со­ціальні групи. Типи соціальних інститутів.

Тема 5. Конкретні соціологічні дослідження. Програмування та організація дослідження. Соціальні та соціологічні дослідження. Категоріальний апарат соціологічного дослідження. Методологія, метод, методика, процедура, техніка соціологічного дослідження. Види соціологічного дослідження.

Тема 6.  Вибірка та вибіркове дослідження. Суцільне і вибіркове обстеження. Генеральна і вибіркова сукупність. Одиниця відбору і одиниця спостереження, репрезентатив­ність вибірки. Загальні принципи побудови вибіркової сукуп­ності. Програмні вимоги до вибірки.

Тема 7. Опитування, спостереження, аналіз документів та експеримент як метод збору інформації.  Загальна характеристика і класифікація методів збору пер­винної соціологічної інформації. Вимоги та структура анкети. Правила формулювання, розташування та типи запитань. Загальна характеристика соціологічного спостереження. Методи аналізу документів.

Тема 8. Обробка та аналіз соціологічної інформації. Застосування методів статистики при обробці і аналізі да­них. Статистичні таблиці. Графічне зобра­ження соціологічних даних. Методологія аналізу соціальних процесів і явищ.

Форми організації контролю: Контроль роботи студентів при вивченні дисципліни здійснюється на практичних заняттях шляхом захисту практичних робіт. Підсумковий контроль здійснюється при проведенні контрольної роботи в тестовій формі на заліку (для спеціальностей факультету менеджменту на іспиті).

Обсяг дисципліни: для спеціальностей всіх напрямків: загальний – 1 кредит (36 год.), з них, лекцій – 8 год., практичні роботи – 8 год.;

для спеціальностей факультету менеджменту:  загальний – 2 кредита (72 год.), з них, лекцій – 16 год., практичні роботи – 8 год.

Література

1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

2. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 232 с.

3. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 2002. – 560 с.

4. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; за заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр.  центр духовної культури, 1998. – 736 с.

5. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела, 2002. – 480 с.

6. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

7. Слободянюк А.В. Значення соціології як науки та навчальної дисципліни в сучасному українському суспільстві / А.В.Слободянюк [Текст] // Вісник «ВПІ». – 2011. – №1.- С. 16-20.

 

Викладач дисципліни “Соціологія” – к.соц.н., доц. Слободянюк А.В.

SOCIOLOG_Film

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>