Комунікологія

Анотація  дисципліни «Комунікологія»

Комунікологія

Програма навчальної дисципліни «Комунікологія» відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Сучасна комунікологія являє собою науку, яка вивчає особливості обміну, передачі, сприйняття інформації на різних рівнях взаємодії, що структурує діяльність і надає їй нового значення, формує громадську думку і соціалізацію громадян з врахуванням їхніх потреб та інтересів. Теоретична, а перш за все — практична актуальність вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах України набуває особливого значення сьогодні — за умов як подальшої демократизації суспільства, так і посилення технологізації мислення, ірраціоналізації свідомості.

Знання комунікології, які репрезентують дану дисципліну, визначають, насамперед, можливості для аналізу економічних, соціально-політичних подій та масових психологічних феноменів, які відбуваються в суспільства і, одночасно, спря­мовуються на подолання гострої кризи всієї соціальної системи.

Вивчення культурних імперативів комунікації є моральною основою, на якій базується комунікація, враховуючи потреби та інтереси громадян, ментальність; визначають ієрархію цінностей певного суспільства; культивують демократичні цінності; орієнтують суб’єктів взаємодії на утвердження етичних засад, зокрема, толерантності, умінню піти на компроміс та досягти консенсусу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Комунікологія» є комунікативна природа соціальної реальності; визначення механізмів комунікативних зв’язків, комунікативної взаємодії в різних системах, структурах і процесах; з’ясування суті «комунікативних систем», механізму і закономірностей їх самоорганізації, впорядкування й еволюції; визначення місця та ролі комунікації в суспільстві; характеристика основних етапів розвитку комунікацій; концептуальні підходи, основні теорії та моделі комунікацій; форми, рівні та види комунікацій та інше.

Мета викладання навчальної дисципліни «Комунікологія» полягає в розширенні системи знань і компетенцій студентів щодо комунікативних процесів в суспільстві. Знайомство з передовою зарубіжною та вітчизняною практикою щодо оптимізації комунікації та обміну інформацією між суб’єктами взаємодії, налагодження комунікації в різних сферах суспільного життя, зокрема, в галузі наукових досліджень; концептуальними і теоретико-методологічними засадами аналізу комунікації. Формування навичок моделювання комунікативних зв’язків, визначення ефективності взаємодії тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікологія» є

– підвищення рівня загальної, політичної, правової та управлінської культури студентів;

– засвоєння сутності комунікативних процесів як інформаційної і психологічної взаємодії між її суб’єктами (студентами, вченими, виробничниками);

– формування здатності до самомотивування та вміння нести особисту відповідальність за прийняті рішення в процесі комунікації, обміну знаннями та інформацією;

– опанування такими функціями, як планування, організація, регулювання, моделювання комунікативної взаємодії та умінням свідомо вибирати оптимальну тактику і стратегію тощо;

– прищеплення студентам навичок наукового аналізу спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей суспільно-політичного розвитку;

– навчання практичним навичкам роботи з науковою літературою та правовими документами;

– виховання уміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

матеріал програми курсу «Комунікологія», основні поняття та категорії в сфері комунікативних зв’язків; теорії комунікацій; засоби комунікації; культурні, психологічні, суспільно-політичні, економічні чинники комунікативних зв’язків; символічні основи (імідж, бренд, репутація) комунікації; соцієтальний капітал комунікації; механізми її реалізації тощо.

вміти:

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, використовувати під час відповіді схеми, діаграми та інші унаочнення, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та міркування, аналізувати особливості та основи комунікативних процесів, обирати тактику і стратегію в процесі комунікації, оцінювати і аналізувати ефективність комунікативних зв’язків, здійснювати їх моделювання.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>